Bestyrelse

Sammensætning marts 2023 til marts 2024


Formand / Kontaktperson:

Gert Larsen

Stationsvej 41, Holme Olstrup,

4684 Holmegaard

Tlf: 20 45 66 25

Mail: gla@gjcl.dk

(På valg: 2025)

*

Næstformand:

Kai-Erik Rasmussen

Stationsvej 23, Holme Olstrup,

4684 Holmegaard

Tlf: 25 13 96 96

Mail: heker@mail.dk

(På valg: 2026)

*

Kasserer:

Birgitte Andersen

Liljevej 23, Holme Olstrup,

4684 Holmegaard

Tlf: 20 78 13 50

Mail:

bgfjellebro@gmail.com

(På valg: 2026)

*

Best. medl.:

Bente Hoffmann  

Kirkevænget 7, Holme-Olstrup,            

4684 Holmegaard

Tlf: 21 91 45 60

Mail: bente.ole@newmail.dk

(På valg: 2025)

*

Best. medl.:

Svend Pedersen

Kalbyvej 6,

4684 Holmegaard

Tlf: 27 87 36 18

Mail: Sobpedersen@gmail.com

(På valg: 2026)

*

Suppleant:

Flemming Andersen

Petersmindevej 112, Holme Olstrup,

4684 Holmegaard

Tlf: 31 37 46 84

Mail: flemminghoffmann@outlook.dk

(På valg: 2025)

*

Suppleant:

Anders Bill-Jessen

Løgparken 13, Holme Olstrup,

4684 Holmegaard

Tlf: 40 94 54 49

Mail:

andersbilljessen@gmail.com

(På valg: 2025)

Vedtægter for Holme-Olstrup

Borger & Bylaug

Vedtægter, efter generalforsamling den 25. marts 2024

 

1.

Foreningens navn er ”Holme-Olstrup Borger & Bylaug”

Holme-Olstrup Borger & Bylaug´s formål er at virke for bevarelse, vækst og fremme af lokalområdets miljø og fællesskab, -herunder også institutioner, erhverv og fælles faciliteter i Holme-Olstrup by med tilhørende lokalområder. Foreningen har hjemsted i Næstved Kommune.

Holme-Olstrup Borger & Bylaug kan med dette formål rette henvendelse til myndigheder og ejere af bygninger og arealer (herunder vejlede disses ejere). Ligeledes kan Holme-Olstrup Borger & Bylaug deltage aktivt i løsningen af opgaver om og i det omkringliggende by -og lokalområdemiljø.

 

2.

Medlemskab.

Som aktive medlemmer kan optages alle, som har interesse i lokalområdet. Aktivt medlemskab indebærer 1 stemme pr. husstand, henholdsvis 1 stemme pr. erhvervsadresse med eget tilhørende CVR-nr. Holme-Olstrup Borger & Bylaug´s bestyrelse kan bestemme, at udvalgte foreninger kan optages som medlemmer med én stemme pr. forening.

For at kunne bruge sin stemmeret og vælges til bestyrelsen, skal kontingentet være betalt., for det pågældende år, senest 7 dage før årets Generalforsamling

Kontingentet kan indbetales kontant, på bankkonto 6070-2630884 eller Mobilepay 23772

 

3
Holme-Olstrup Borger & Bylaug´s højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling i marts måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 3 ugers varsel kan foregå i form af opslag på hjemmesiden, info tavler, eller direkte udsendte mails.
www.ho-bylaug.dk / info@ho-bylaug.dk

 

Dagsorden til generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for det sidst forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab for det sidst forløbne år.
  4. Fastsættelse af kontingent, for næste fulde kalenderår
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og forslag indsendt af medlemmer.
  6. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen i år med lige årstal.

          Øvrige medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen i år med ulige årstal.

          Bestyrelsen konstituerer sig selv.

          Suppleanter, der overtager et bestyrelsesmedlems plads, overtager også dennes valgperiode.
          7. Der vælges 0 til 2 suppleanter de vælges hvert år.
          8. Valg af bilagskontrollant og suppleant for bilagskontrollant.
          9. Eventuelt.

 

Et medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere 1 stemme ved fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s medlemmer skriftligt fremsætter ønske derom, med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling.

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 15 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse.

4

Den siddende bestyrelse vedtager, hvor mange møder, der skal afholdes og hvornår.

5.

Den i henhold til §3 valgte bestyrelse konstituerer sig og skal bestå af formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen skal mindst bestå af 3 medlemmer og i alt maksimalt 7 medlemmer. Bestyrelsen kan bestå af alle medlemmer der har interesse i lokalområdet. Bestyrelsen forestår Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s virksomhed og træffer aftaler med myndigheder og andre vedkommende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf skal den ene være formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed gør formanden eller næstformanden stemmeudslaget.

Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s konto i pengeinstitut disponeres af formand eller næstformand (hvis formand ikke har mulighed) og kassereren i forening. Bestyrelsen har dog mulighed for at give foreningens kasserer prokura til at disponere over foreningens midler op til et af bestyrelsen vedtaget beløb.

Der skrives referat fra alle møder, som rettes / godkendes / underskrives på efterfølgende bestyrelsesmøde.

6.

Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal være afsluttet og kontrolleret senest en måned før generalforsamlingen, hvorefter det udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling (se §3)

7.

Ændringer af Holme-Olstrup Borger & Bylauget’s vedtægter kan foretages af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer efter udsendelse af motiveret dagsorden. Beslutning om Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s ophør kræver to ekstraordinære generalforsamlinger med mindst en måned imellem disse. Indkaldelse sker med motiveret dagsorden og kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s ophør. Ved Holme-Olstrup Borger & Bylaug’s ophør vedtager den besluttende, ekstraordinære generalforsamling hvilket formål, en eventuel formue skal skænkes til.

Ovenstående Vedtægter som er godkendt på Generalforsamlingen den 25. marts 2024

Underskrevet af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse marts 2024 samt dirigenten på generalforsamlingen.


Bestyrelse:   Gert Larsen                      Kai-Erik Rasmussen                              Birgitte Andersen

 

Bente Hoffmann               Svend Pedersen

 

Dirigent: Eigil Molin